Tuttujen kesken senso, on Pat Odgenin kehittämä kehoon suuntautuva integratiivinen psykoterapian suuntaus, jonka teoreettinen pohja on yhdistelmä laajasti hyväksytyissä ja tutkituissa kiintymyssuhdeteorioissa sekä neurotieteessä ja -biologiassa. 

Sensomotorisen lähestymistavan avulla on mahdollista korjata traumojen ja kiintymyssuhteessa syntyneiden vaurioiden seurauksia. Tiedetään, että trauma vaikuttaa kehoon autonomisen hermoston reaktioiden myötä. Oireet  saattavat ilmentyä monenlaisina kehollisina oireina heikentäen elämänlaatua.  Keho muistaa, vaikka tietoinen mieli on saattanut unohtaa.

Perinteisessä psykoterapiassa painopiste on enemmän puheessa. Tämän myötä kehon reaktiot ja tarina voi jäädä huomaamatta. Sensomotorisessa työskentelyssä lähtökohtana ovat keholliset aistimukset ja liikkeet. ”Somaattisen tarinan”, eli eleiden, asentojen, puheen prosodisten piirteiden (prosodia on yleisnimitys puhutun kielen ilmiöille, kuten äänteet, puhenopeus, puhekorkeus, painotukset ym), kasvonilmeiden, katseiden ja kehon liikkeiden kautta tarkasteltuna on todennäköistä, että tarina muodostuu merkityksellisemmäksi, kuin pelkästään sanoilla kerrottuna. Muutos kehon reaktioissa tai loppuunsaatettu traumakokemus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ajatuksiin ja uskomuksiin.

Sensomotorisen lähestymistavan tavoitteena on saattaa loppuun traumaattisen tapahtuman vuoksi keskenjääneitä kehollisia tapahtumia ja reaktiota. Kehollinen työskentely tapahtuu samanaikaisesti kognitiivisen prosessoinnin kanssa, mikä mahdollistaa eri kokemisen tasojen integraation ja näin kokonaisvaltaisemman lähestymistavan. Ja tuottaa näin hyvää ja tarpeellista tietoa, mahdollistaen tien kohti muutosta. Tavoitteena on kehon luontaista älykkyyttä hyödyntäen auttaa asiakasta tulemaan tietoisemmaksi kehostaan, tunnistamaan kehon tuntemuksia ja/tai harjoittelemaan voimauttavaa ja kyvykkyyden tunnetta lisäävää fyysistä toimintaa.

Työskentely sensomotorisella tavalla tapahtuu yhteistyössä kokeillen ja tutkien.